"De ontwikkelingen in BPM raken steeds meer geïntegreerd. En met resultaat!" 

Procesmanagement of het veel gebruikte acronym BPM (Business Process Management) staat volop in de belangstelling. Er worden verschillende betekenissen aan gegeven, terwijl het vakgebied volop in ontwikkeling is. En voor sommigen is het iets nieuws, terwijl het in industriële bedrijven al een kleine honderd jaar 'gewoon' is!! Binnen het vakgebied zijn drie hoofdstromen te onderkennen, zoals de onderstaande figuur laat zien (de vette lijnen zijn de stromen in de tijd).

De oudste stroming (in het midden van de figuur) die we (achteraf ) procesmanagement kunnen noemen begint bij Frederick Taylor en het inrichten van industriële (lijn)productie aan het begin van de twintigste eeuw. Het belangrijkste vraagstuk in deze denklijn is: hoe organiseren we mensen en middelen zodanig dat we effectief en doelmatig de gewenste producten kunnen leveren? Dit denken kent een uitgebreide ontwikkeling, die we hier niet geheel kunnen bespreken. Vermeldenswaard is dat de principes voor industriële productie ook naar administratieve en dienstverlenende processen zijn overgeheveld, hetgeen nog steeds in veel organisaties zichtbaar is. Sinds het begin van deze eeuw is hiertegen veel weerstand ontstaan, wat blijkt uit publicaties en boeken als bijvoorbeeld het boek ‘Intensieve menshouderij’. Overigens worden ontwikkelingen in deze lijn vaak niet als BPM of procesmanagement geclassificeerd, maar het gedachtegoed wordt wel overgenomen. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld Lean Management door veel organisaties omarmd.

Een andere stroming (rechts in de figuur) kan worden gezien in het kwaliteitsmanagement, dat na inspectie van producten en productontwerp de focus steeds meer op het proces en de procesbeheersing heeft gelegd. De ontwikkeling van het INK-managementmodel (zie paragraaf 1.9) is hiervan een belangrijke representant. Daarin staat het procesmanagement centraal. Meer recent is in deze ontwikkellijn Lean Six Sigma sterk in opkomst, dat als middel om kwaliteit te verbeteren ook in administratieve en dienstverlenende organisaties steeds vaker wordt gehanteerd.

Een niet in de figuur zichtbaar gemaakte stroming die hieraan sterk is gerelateerd, is het denken over ‘administratieve organisatie’. In dit denken vormen processen een belangrijk hulpmiddel voor het bereiken van een betrouwbare (kwalitatief goede) bedrijfsvoering. De stroming waarin de benaming BPM het eerst werd gehanteerd, heeft haar oorsprong in de IT (links in de fi guur) en begon met de ontwikkeling van zogeheten ‘workflowmanagement’ software. De gestandaardiseerde modelleertalen BPMN (Business Process Modeling Notation) en BPEL (Business Process Execution Language) zijn van deze stroming een bekende representant. Begrippen zoals ‘Human Centric BPM’ en ‘Social BPM’ (met gebruik van sociale media) zijn meer recente ontwikkelingen in deze lijn. De mogelijkheden van IT voor ondersteuning van procesmanagement zijn steeds belangrijker geworden en hebben een dominante plaats in moderne organisaties

In onze visie komen deze stromen nu geleidelijk bij elkaar: Integraal inrichten van organisaties met processen! Daarbij combineren we de kennis en ervaring uit industriële processen met ondersteuning van IT (BPM Tools en SOA) om grip te krijgen op de inrichting en besturing van de organisatie.